söndag 11 februari 2024

Några innehav och deras rapporter i korthet

DUNI (får gärna hålla kanalen och 30 WMA)

Stabilt fjärde kvartal Koncernens försäljning under det fjärde kvartalet låg i linje med samma period föregående år och uppgick till 1 971 (1 974) MSEK. Efterfrågan i kvartalet var fortsatt något dämpad med marginellt minskande volymer inom framförallt dagligvaruhandeln. Den viktiga julförsäljningen till HoReCa-marknaden har ännu inte återhämtat sig till samma nivåer som före pandemin. Den operativa rörelsemarginalen under fjärde kvartalet uppgick till 9,7 % (7,8) och närmar sig bolagets finansiella mål och nivåerna innan pandemin. Det operativa resultatet uppgick till 191 (153) MSEK och ökade med 25 %, trots vissa engångsposter som belastar kvartalet.


CBTT

Fjärde kvartalet 2023 Orderingången uppgick till 211,6 (257,6) MSEK, en minskning med 18 procent.• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 234,9 (247,7) MSEK, en minskning med 5,2 procent, varav 4,8 procentenheter organiskt.• EBITA uppgick till 15,7 (5,4) MSEK, en ökning med 190 procent. EBITA marginalen uppgick 6,7 (2,2) procent.• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 (0,10) SEK.• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 24,4 (21,2) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -7,6 (11,0) MSEK, inklusive frivillig amortering om 25 MSEK.• Styrelsen föreslår en utdelning på totalt 0,90 (0,60) SEK per aktie.


PROACT IT (Dags att etablera en ny högre nivå ovan 100 kr)

  • Intäkterna minskade med 5,6 procent till 1360,0 MSEK (1440,1).
  • Justerad EBITA minskade med 10,9 procent och uppgick till 91,1 MSEK (102,2), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,7 procent (7,1).
  • Resultat före skatt uppgick till 82,6 MSEK (86,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 65,5 MSEK (64,6).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,39 SEK (2,34).
  • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 197,0 MSEK (142,0), en ökning med 38,7 procent
  • Återkommande intäkter (intäkter från moln-och supporttjänster) uppgick till 436,9 MSEK (387,9) motsvarande en årstakt om 1747,6 MSEK (1551,6) och en ökning om 12,6 procent.
  • Ett aktieåterköpsprogram lanserades under kvartalet och per den 31 december har 218500 aktier förvärvats inom ramen för programmet.

WALLENSTAM (Började falla innan rapport. Stabilisering på 20 WMA, eller?)

1 oktober–31 december 2023  Hyresintäkterna uppgår till 694 Mkr (627).  Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 211 Mkr (259). Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till -37 Mkr (-3 001). Resultat efter skatt uppgår till -492 Mkr (-1 801), motsvarande -0,7 kr per aktie (-2,7).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst